CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Bản mềm Mẫu tiêu chí thông tin địa phương, khu công nghiệp


Thứ Hai, ngày 16/09/2013

 
Thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2013, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa phương phục vụ công tác quản lý nhà nước và xúc tiến nước ngoài.

Thông tin do các địa phương cung cấp sẽ được lưu trữ, cập nhật và gửi cho các đầu mối xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại nước ngoài, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Bản mềm Mẫu tiêu chí vui lòng tải tại đây:

-
Công văn số 20/TTPB-TTTL
-
Tiêu chí thông tin địa phương
-
Tiêu chí Khu công nghiệp