CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Đầu mối liên hệ

                          
             Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc
 

Phạm Vũ Hải

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại cơ quan: 04.3747 3660

Điện thoại di động: 0903.435.251

Đỗ Thị Quỳnh Nga

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

(Phụ trách Phòng Xúc tiến Đầu tư)

Điện thoại cơ quan: 04.3845 8149

Điện thoại di động: 0912.320.347

Trần Thị Huế

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

(Phụ trách Phòng Tư vấn Đầu tư)

Điện thoại cơ quan: 04.3845 4970

Điện thoại di động: 0902.336.868

Lê Ngọc Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin tư liệu

Điện thoại cơ quan: 04.3747 5998

Điện thoại di động: 0936.706.888

Lê Xuân Trung

Chức vụ: Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư

Điện thoại cơ quan: 04.3845 8149

Điện thoại di động: 0912.344.559

Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị (Phụ trách Kế toán)

Điện thoại cơ quan: 04.3747 4140

Điện thoại di động: 0983.069.855