CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc

    Là đơn vị trực thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư và hỗ trợ xúc tiến đầu tư cho 29 địa phương khu vực phía Bắc từ Hà Giang đến Quảng Bình.

 

 Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng; Kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp trong tổng kinh phí hàng năm của Cục Đầu tư nước ngoài; Trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

 
Nhiệm vụ
  

  • Làm đầu mối hỗ trợ và phối hợp các tỉnh phía Bắc xây dựng chương trình, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tổ chức thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương;
  • Làm đầu mối tiếp nhận, tham mưu và tổng hợp việc xây dựng, thực hiện các đề án thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia của các tỉnh phía Bắc để báo cáo Cục Đầu tư nước ngoài xem xét, quyết định;
  • Làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư của các địa phương, khu vực phía Bắc để báo cáo Cục Đầu tư nước ngoài; 
  • Làm đầu mối tiến hành các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư; tham gia in ấn, xuất bản các tài liệu hướng dẫn, quảng bá về môi trường đầu tư của các tỉnh phía Bắc; 
  • Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho các tỉnh phía Bắc; 
  • Tham gia vào các thỏa thuận hợp tác liên quan đến lĩnh vực thông tin truyền thông qua việc thành lập các bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp, các bộ phận kết nối đầu tư; đầu mối triển khai các thỏa thuận, hợp tác quốc tế liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư theo sự phân công của Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài;
  • Cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, chính sách pháp luật đầu tư; tổ chức sự kiện; nghiên cứu thị trường, đối tác, địa điểm đầu tư; tư vấn chính sách, chiến lược kinh doanh; lập hồ sơ dự án và các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư và các cơ quan liên quan theo đúng các quy định của pháp luật;
  • Tham gia thực hiện các dự án bằng nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, đối tác đầu tu nước ngoài và của tư nhân trong và ngoài nước theo sự phân công của Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài;
  • Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm XTĐT miền Trung, Trung tâm XTĐT phía Nam của Cục Đầu tư nước ngoài và các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các Trung tâm XTĐT các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 
Website: http://ipcn.mpi.gov.vn