CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Đầu tư vào Việt Nam

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm 2013

(IPCN) - Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2013 cả nước có 1175 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 13,779 tỷ USD, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm 2012 và 446 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 7,036 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2013 tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 20,815 tỷ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 tháng năm 2013

(FIA) - Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2013 cả nước có 1050 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 13,077 tỷ USD, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2012 và 393 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 6,158 tỷ USD, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2013 tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 19,234 tỷ USD, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm 2012.