CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Địa phương

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 t 28/10/2013 Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 tháng năm 2013
download file...