CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Bộ ngành

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
Công văn số 9905/BKHĐT-ĐTNN 09/12/2013 Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý IV, cả năm 2013 và kế hoạch năm 2014
download file...
Công văn số 9818/BKHĐT-ĐTNN 05/12/2013 Báo cáo tình hình dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và thực hiện các quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
download file...