CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

Video

Chính phủ

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg 14/01/2014 Quyết định ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
download file...
Chỉ thị 1617/CT-TTg Sep 13 2013 12:00AM Chỉ thị 1617/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới
download file...
Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ Sep 13 2013 12:00AM Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ : Về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới
download file...